موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

توزیع نوشت افزار بین دانش آموزان

توزیع نوشت افزار بین دانش آموزان

ابتدای مهر ماه موسسه خیریه خادمین با همکاری خیریه مهرافرین و جناب مهنس اهنج تعداد 300 بسته کامل نوشت افزار و کیف هر یک به مبلغ تقریبی 50 هزار تومان بین دانش اموزان نیازمند کتیج و سه روستای دیگرتوزیع و امید است تا اواسط مهر ماه به همین تعداد بسته را بین دانش آموزان نیازمند توزیع بکنیم