موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

عملکرد دو ماه آخر سال1395

عملکرد دو ماه آخر سال1395

بنام خالق مهربانی ها .
#گزارش _مهربانی های نیکوکاران و عملکرد موسسه خیریه در دو ماه اخیر سال 95 جهت اطلاع خیرین و حامیان گرامی .