موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

اهداف و برنامه ها

حمایت و تحت پوشش قراردادن  کودکان کار ، خانواده های بی سرپرست، خودسرپرست و بدسرپرست، بیوه های بزرگسال و ایتام  . و توانمند سازی ، حمایت های مالی ، اعطای وام به مددجویان جهت اشتغال و... ، تلاش برای ارتقای فرهنگ و بهداشت و درمان  کودکان و خانواده های تحت پوشش ، تلاش جهت ساخت و بازسازی فضاهای آموزشی و همچنین سایر اماکن عام المنفعه در جهت آبادانی و رفع نیاز های مردم محروم ، حمایت ویژه از اموزش و امورات فرهنگی و پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان و دانش آموزان مستعد ونیازمند .

* اجتماعی :

* فرهنگی :

* اقتصادی

* عمرانی

* اشتغالزایی

* بهداشتی و درمانی

  ضمناً ما در هر زمينه اي (مادي و معنوي ) كه شما خيرين دستور بفرمائيد مي توانيم بعنوان نماينده شما در منطقه فعاليت بكنيم .