موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

شعار اصلی چشم انداز

تلاش برای رسیدن به روزی که فقر و نا برابری ها وبی عدالتی ها از جامعه رخت بر بندد

و همه با هم ، در کنار هم زندگی آرام و توأم با رفاه و آسايش مادی و معنوی را برای خود و دیگران رقم بزنیم