موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

منشور اخلاقی

با توکل و با استعانت از خداوند سبحان تلاش می کنیم ،که ضمن رعایت اخلاق نيكو، قانونمداری

و با برنامه ریزی صحیح در خدمتگزاری به مددجویان این اصول را دقیقاً به مرحله اجرا بگذاریم .1- در مراجعه مستمندان و محرومان ،رضایت الهی را در نظرگرفتـه وبه مقـام وشخصیت آنان ارج  می نهیم .

2- رعــایت نظم ،وقت شناسی،حضـور به مـوقـع با ظاهـری آراستـه و منـاسب .

3- آگاهی نسبت به وظایف و مسئولیت های خود و شناخت خواسته ها و نیازهای ارباب رجوع .

4- آراستن افــراد به دانــش ، بیــنش و مهـارت های مـورد نیـاز جهت خدمت رسانی به  مددجو .

5- ارایه خدمــات مطلـوب با خـوشرویـی ، بردبـاری و وفـای به عــهد.

6- رعایت قانون و مقررات و اهتمام سهولت در انجام کارها ، ساده  سازی و بهبود  روشها .

7- رعایت انصاف ، تقوا با وجدان کاری و تعهد به امانتداری ، رازداری وانتقادپذیری.

8- مـدارا و فروتنـی نسبت به مراجعـان .

9- نظارت صحیح بر امور ،ارج نهادن به کرامت انسانی در صورت عدم توان رسیدگی .

10- ارتقاء کیفی و اثر بخش ساختن فعالیت ها با توجه  به رویکرد محرومیت زدایی .

11- پاسخگویی شفاف ، صادقانه ، مؤدبانه و به موقع به نیازهای منطقی ارباب رجوع  .

12– توسعه و نگهـداری مطلـوب سیستـم هـا و امکانـات خیـریه .