موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

هیئت مدیره

مهرجوی گرامی ؛

گر تو سبزی  سبزم

گر تو شادی شادم

عید آنروز مبارک بادم

که تو آبادی و من آبادم

اینجانب عبدالرسول بارانی متولد 1359 ، مؤسس و مدیرعامل  خیریه ، با توکل و با استعانت از خدای سبحان با تمام وجودم عاشقانه تلاش مي كنم تا خادمی شایسته برای همنوعانم باشم .

همه با هم تلاش می کنیم تا زندگی را برای هم زیباتر بکنیم

مرام ما:خدمت به محرومین ، سمج در امر پیگیری امورات خیریه و مردم ، حق را بجانب مددجو می دهیم ، دلسوز ، همیشه در جستجوی راه پیشرفت امورات مردم وخیریه ، سختگیر در مقابل نا حق و زورگو ، تسلیم در مقابل حق و عدالت ،  بدون رو دروایستی ، کاری را بخاطر کسی انجام نمی دهیم مگر خدا ، خدایا هر چه نوشتیم جهت اطلاع بود نه از خود تعریف کردن و نه از روی غرور ، نوشتیم تا همه بدانند در وجود ما چه می گذرد .

اسامی اعضاي  هيئت مديره ( از سال 93 و 94)  و سمت آنان :
یونس بارانی رییس هیئت مدیره 
اسحق بارانی  عوض نائب 
عبدالرسول بارانی مدیرعامل . 
منشی خداد کیانی
روابط عمومی عبدالرحمن بارانی 
خزانه دار اسحق بارانی دوستین
بازرس اصلی احمد بارانی مراد 
منصور بارانی مشاور
حمید بارانی مشاور

اسامی اعضاي  هيئت مديره (  فعلی :  95 )  و سمت آنان :

.......

اساسنامه موسسه خیریه خادمین کتیج
 فصل اول-کلیات واهداف
ماده1
نام سازمان مردم نهاد مورد نظر موسسه خیریه خادمین است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار "موسسه"نامیده می شود.ماده 2
نوع فعالیت:کلیه فعالیتهای موسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی غیر دولتی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد موضوع تصویب نامه شماره 27862 /ت31281 /هجری مورخ 8/5/1384 هیات محترم وزیران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.ماده3
محدوده فعالیت موسسه در سطح بخش فنوج است.ماده4
محل:مرکز اصلی موسسه در استان سیستان وبلوچستان شهرستان فنوج به نشانی:بخش کتیج بازار قدیم . واقع است ودر صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.ماده5
تابعیت:موسسه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.ماده6
مدت فعالیت موسسه از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد
ماده7
دارایی اولیه موسسه اعم از منقول وغیر منقول مبلغ 000/000/1ریال می باشد که توسط هیات موسس تماما پرداخت شده و در اختیار موسسه قرار گرفته است.ماده 8
هیات موسسه اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل موسسه قیام نموده و بعد از تاسیس تحت عنوان موسس مسئولیتی نخواهد داشت.ماده9
اهداف موسسه عبارتند از:الف)کلیات:حمایت و تحت پوشش قراردادن  کودکان کار ، خانواده های بی سرپرست، خودسرپرست و بدسرپرست، بیوه های بزرگسال و ایتام  . و توانمند سازی ، حمایت های مالی ، اعطای وام به مددجویان جهت اشتغال و... ، تلاش برای ارتقای فرهنگ و بهداشت و درمان  کودکان و خانواده های تحت پوشش ، تلاش جهت ساخت و بازسازی فضاهای آموزشی و همچنین سایر اماکن عام المنفعه در جهت آبادانی و رفع نیاز های مردم محروم ، حمایت ویژه از اموزش و امورات فرهنگی و پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان و دانش آموزان مستعد ونیازمند .* اجتماعی :* فرهنگی :* اقتصادی* عمرانی* اشتغالزایی* بهداشتی و درمانی
ضمناً ما در هر زمينه اي (مادي و معنوي ) كه شما خيرين دستور بفرمائيد مي توانيم بعنوان نماينده شما در منطقه فعاليت بكنيم .ب)روش اجرای هدف:مؤسسه خیریه خادمین کتیج فعالیت خود را با حمایت و تحت پوشش قراردادن ( بالای 250 خانواده ) از کودکان کار ، خانواده های بی سرپرست، خودسرپرست و بدسرپرست، بیوه های بزرگسال و ایتام  ( البته با حمایت موسسات و نیکوکاران ) و توانمند سازی ، حمایت های مالی ، اعطای وام به مددجویان جهت اشتغال و... ، تلاش برای ارتقای فرهنگ و بهداشت و درمان  کودکان و خانواده های تحت پوشش ، تلاش جهت ساخت و بازسازی فضاهای آموزشی و همچنین سایر اماکن عام المنفعه در جهت آبادانی و رفع نیاز های مردم محروم ، حمایت ویژه از اموزش و امورات فرهنگی و پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان و دانش آموزان مستعد ونیازمند  آغاز و در این هدف گذاری تلاش می گردد تا ظرفیت های نیکوکاری در جامعه گردآوری و جذب شده و در جهت توانمند سازی و آسیب زدایی گروه های هدف به کار گرفته شود تا مخاطره فضاهای پرخطر اجتماعی کاهش پیدا کرده  و در نهایت منجر به افزایش سرمایه های اجتماعی و ظرفیت توانمندی های جامعه شود . امید است که با همراهی شما نیکوکاران بتوانیم در ادامه این مسیر مهم گام های مثبتی بر داریم
   فصل دوم: ساختار
ماده10
ارکان موسسه خیریه خادمین کتیج عبارتند از:1 - مجمع عمومی2 – هیات مدیره 3- بازرس
ماده 11
وظایف هیات موسس
انجام اقدامات اولیه موسسه برای تاسیس
تهیه و تصویب اساسنامه
تعیین روز نامه کثیرالانتشاربرای درج آگهی بر گزاری اولین مجمع عمومی
انتخاب اعضاء هیات امناء
5-انتخاب اولین مدیران و بازرسان و...ماده 12
الف- مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی متشکل از کلیه اعضای هیات امنا که به تعداد هشت نفر تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.ماده 13
چنانچه ادامه همکاری هر یک از اعضا هیات امنا به علل فوت,عزل ویا استعفا غیر ممکن شود. هیات امنا شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رای اکثریت نسبی اعضا بعنوان عضو هیات امنا انتخاب می نماید
 ماده 14
مجمع عمومی عادی هیات امنا سالی یکبار در موسسه ماده تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه

حضور نصف بعلاوه یک اعضا در بار اول و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل می گردد.تبصره1-اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف بعلاوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود.در صورتی که در دعوت نخست ,اکثریت حاصل نشد,جلسه دوم به فاصله حداقل 10روز تشکیل ویا هر تعداد اعضا حاضر ,جلسه رسمیت خواهد یافت.تبصره2-مجمع عمومی هیات امنا ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره یا بازرس (بازرسان)یا یک پنجم اعضاء هیات امنا در صورتی که هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت 20روز به در خواست اعضا مبنی بر تشکیل مجمع عمل ننماید تسکیل گردد.تبصره3-دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل10
روز و حد اکثر 40روز قبل از بر گزاری مجمع و با دعوت (تلفنی- کتبی)صورت می پذیرد.تبصره4- روز نامه کثیرالانتشار برای درج آگهی موسسه روزنامه..............می باشد.  ماده 15
وظایف مجمع عمومی عادی امناء:1-انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)2- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس (بازرسان)3- تعیین خط مشی کلی موسسه 4- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره
5- تعیین عضو جا نشین هیات امنا 6- تصویب ترازنامه و بودجه موسسه
7- تغیین روز نامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها
8- عزل اعضاء امناء هیات مدیره و بازرسان ماده 16
ج- مجمع عمومی فوق العاده امناء
مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد.با در خواست اکثریت اعضا هیات مدیره یا بازرس (بازرسان) با در خواست یک پنجم اعضاء امناء
تبصره1- دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل 10 روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضا امناء خواهد رسید.تبصره 2- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی
عادی می باشد ودر بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضا امناء تشکیل می گردد.  تبصره 3- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با تصویب دوم سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر
خواهد بود.ماده 17-وظایف مجمع عمومی فوق العاده:1-تصویب تغییرات اساسنامه موسسه خیریه
2-بررسی و تصویب یا رد انحلال موسسه خیریه
3-تغییر در میزان سرمایه موسسه خیریه
4-انحلال قبل از موعد موسسه خیریه 5-هر گونه تغییر در ماهیت موسسه خیریه
ماده 18
جلسات مجامع عمومی امناء توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس ,یک منشی,و دو ناظر اداره می شوند.ماده 19


هیات مدیره:موسسه خیریه دارای هیات مدیره مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود.تبصره 1-جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.تبصره2-شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروریست و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.تبصره3-دعوت از اعضای هیات مدیره می بایست حداقل 15 روز قبل از تشکیل جلسه بصورت قانونی انجام پذیرد.ماده20-در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره یا بازرس عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.در صورتیکه تعداد هیات مدیره یا بازرسی به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود مجمع عمومی حسب مورد بصورت عادی یا عادی بصورت فوقالعاده جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضاء برگزار خواهد گردید.ماده 21
هیات مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه یک بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهدبود.ماده22
اعضای هیات مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود ,حدود اختیارات آنها را اساسنامه موسسه خیریه خادمین یا آیین نامه ای که با تصویب هیات امنا خواهد رسید مشخص می نماید.تبصره1- هیات مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند.تبصره2-هیات مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضا هیات مدیره تعریف نماید.ماده 23
هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد.انتخاب مجدد هیات مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده همچنین هیات مدیره موظف است حداکثر سه ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمععمومی عادی امنا بمنظور انتخابات هیات مدیره جدید دعوت نماید. هیات مدیره قبل از درج آگهی موظف است دستور و زمان برگزاری مجمع را به تائید مرجع صدور پروانه برساند و حد اقل ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذی ربط و ذیصلاح اعلام خواهند نمود. صلاحیت خاص هیات امنا است, هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد.ماده 24
هیات مدیره نماینده قانونی  موسسه خیریه خادمین   بوده و وظایف و اختیارات آن در چار چوب اساسنامه بشرح ذیل می باشد:    حفظ اموال منقل و غیر منقول ,رسیدگی به حسابها, پرداخت دیون ووصول مطالبات, اجرای   مصوبات مجامع عمومی , افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی, تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم , تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن,قطع و فصل دعاوی از طریق سازش(مصالحه) و در صورت اقتضاء تعویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده بطور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع بنام » موسسه خیریه  « انجام دهد.تبصره1- جز در باره موضوعاتی که بموجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در
صلاحیت خاص هیات امنا است, هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد.تبصره2- هیات مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری موسسه خیریه تا مبلغ 000/100 ریال بدون تصویب مجمع عمومی راسا اقدام نماید.بازرسان
ماده 25
مجمع عمومی عادی امناء یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد نمود. ماده 26
وظایف بازرس بشرح ذیل است:بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی امناء
مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی
3-گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی امنا
4- اظهار نظر کتبی در باره صحت صورت دارایی , عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند.5- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.تبصره1-بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.تبصره2-انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است.ماده27
بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات موسسه خیریه انجام


داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العده مجمع عمومی را بنمایئ. ض10-انجام وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه مدیر عامل محول شده یا بشود.ماده 28
در صورت فوت یا استعفا یا معذوریت بازرس اصلی یا سلب شرایط از او بازرس علی البدل بجای اوانجام وظیفه خواهد کرد.ماده29
هیات مدیره, مدیر عامل و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده است به مسئولیت خود باقی خواهند بود.ماده30
اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند.1-کسانیکه به علت ارتکاب جرم و بموجب حکم قطعی دادکاه از حقوق اجتماعی کلا" و یا بعضا محکوم شده (دوران محکومیت)2-مدیران ومدیرعامل
ماده 31
هیات مدیره از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و
مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید.مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی موسسه خیریه است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض می گردد نماینده موسسه خیریه محسوب شده و از طرف موسسه خیریه حق امضا دارد و عزل وی از اختیارات هیات مدیره می باشد که بایستی مستند و مدلل باشد.تبصره 1- اگر مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویتش در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود. لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد.ماده 33
حقوق و مزایای مدیر عامل بوسیله هیات مدیره تعیین می شود. در صورتیکه مدیر عامل از اعضا هیات مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.ماده34
مدت ماموریت مدیر عامل از مدت ماموریت هیات مدیره تجاوز نخواهد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلا مانع است به هر صورت مدیر عامل در صورت انقضا مدت ماموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد.فصل سوم:بودجه و مواد متفرقه
ماده 35
بودجه" موسسه خیریه  " از طریق ذیل تامین می شود.

1-نصب صندوق
2-جذب افراد اهل خیر
3-پذیزش عضو و صدور کارت به منظور پرداخت بودجه ی مشخص نشده
4-کمک گرفتن از موسسات خیریه کشور
5-جذب کمک از طریق فضاهای مجازی
6 - و سایر روش ها ...

ماده36
در آمد و هزینه های موسسه خیریه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیان آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذی ربط ارائه خواهد شد.بصره 1-موسسه خیریه مکلف است کلیه در آمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های موسسه خیریه موجود است در حساب مخصوصی بنام موسسه خیریه نزد یکی از بانکهای رسمی ایران نگهداری نماید.تبصره2-سالی مالی موسسه خیریه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شودبه استثناء سالی مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود.ماده37
کلیه مدارک, پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی موسسه خیریه  نگهداری می شود
ترتیب امضا مکاتبات رسمی را هیات مدیره تعیین می نماید.تبصره-مصوبات و صورتجلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ, ثبت وبه امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.ماده38
موسسه خیریه مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.ماده39
موسسه خیرسه مکلف است محل موسسه خیریه و تغییرات بعدی آنرا به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.ماده40
موسسه خیریه مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیات مدیره و برابر مقررات خواهد شد. هیات مدیره مکلف است نمونه مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت و ثبت شرکتها ارسال نماید.تبصره-هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد. ماده41
انحلال:در صورت انحلال موسسه خیریه مجمع عمومی فوق العاده حداقل سه نفر را بعنوان هیات تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها ووصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم (اعم از منقول و غبر منقول )دارایی موسسه خیریه را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسانده . هیات مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.تبصره1- تصفیه امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد موضوع تصویب نامه شماره27862/ت31281ه مورخ8/5/84 و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.تبصره2-هیات تصفیه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.تبصره3-مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها
ارائه نماید.

ماده42
انتشار هر گونه مطبوعه ای پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام خواهد شد.

ماده43

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد موضوع تصویب نامه شماره27862/ت31281ه مورخ8/5/84 و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده44
این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و44ماده و28تبصره در نشست مورخ 9/9/85 هیات موسس و هیات امنا به تصویب رسید