موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

واحد اشتغال

این واحد در جهت ایجاد زمینه های آموزشی ، توانمند سازی و اشتغال خانواده های خود سر پرست ، بدسرپرست و  افراد بیکار خصوصاً  قشر جوان فعالیت و تلاش می کند با فراهم آموردن امکانات و موقعیت های آموزشی و اشتغال و توسعه این بخش بتواند خدمات بیشتری به جامعه ارائه بدهد . و یکی دیگر ازاهداف این واحد ایجاد پشتوانه مالی برای خیریه می باشد تا از این روزنه بتواند حامی نیازمندان باشد .

         اهداف و برنامه ها :

- توانمند سازی زنان و سرپرست خانواده  

- ایجاد کارگاه های  زود بازده و آموزشی برای عموم

 - و...