موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

واحد بهداشت و درمان

مأموریت این واحد با توجه به رسالت سنگینش بسیار مهم و ضروری می باشد زیرا برای بیمارانی تلاش می کند که زندگیشان در گروه کمک های نیکوکارن است . و ازجمله رسالت این واحد رسیدگی به امورات بهداشتی و درمانی مددجویان و معرفی آنها به مراکز درمانی و حمایت های مالی مورد نیاز و معرفی به موسسات خیریه همکار و خیرین نیکوکار جهت مساعدت مالی تا مرحله ترخیص و پرداخت هزینه های جزیی ایاب و ذهاب  می باشد .

 اهداف و برنامه ها

رسیدگی به امور بهداشتی و درمانی مددجویان و معرفی آنها به مراکز درمانی و حمایت های مالی مورد نیاز افراد – معرفی به موسسات خیریه همکار و خیرین نیکوکار جهت مساعدت مالی تا مرحله ترخیص  و هزینه های جزیی ایاب و ذهاب.

حمایت درمانی بيماران: تاسنین 18 سال –قلبی- کلیوی و مجاری- ارتوپد- ترمیمی- چشم – گوش - خلق – بینی

حمایت از عموم بیماران از تمام امراض بصورت ارجاع به شهرهای مختلف کشور گرفتن تخفیف ، اسکان و گاهی تقبل هزینه های جانبی.

و تخصیص هزینه های ایاب و ذهاب.

. خدمات ما :

رسیدگی به امورت بهداشتی و درمانی مددجویان و معرفی آنها به مراکز درمانی و حمایت های مالی مورد نیاز افراد

– معرفی به موسسات خیریه همکار و خیرین نیکوکار جهت مساعدت مالی تا مرحله ترخیص و هزینه های جزیی ایاب و ذهاب