موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

چشم انداز

شعار اصلی چشم انداز:

تلاش برای رسیدن به روزی که همه کودکان وجوانان به رشد و شکوفای مادی  و معنوی برسند .

همه با هم ، در کنار هم  ، برای هم تلاش کنیم . تا  زندگی آرام

و توأم با رفاه و آسايش مادی و معنوی را برای خود و دیگران رقم بزنیم .