موسسه خیریه خادمین کتیج_حامی کودکان و مدرسه سازی در سیستان و بلوچستان

عملکرد خیریه در سال های گذشته

عملکرد سالهای گذشته . از ابتدا تا کنون:

 سال                                                 عملکرد نقدی و غیر نقدی به ریال           

86                                                              6000000               

87                                                            26000000            

88                                                          230000000

89                                                          250000000

90                                                          530000000

91                                                          600000000

92                                                     2/174/600/000                                                                        

93                                                     2/160/000/000

94                                                     2/592/000/000

95                                                       3/56/660/000 

96                                                     3/956/000/000