موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

تماس با ما

آدرس:استان  سیستان و بلوچستان -شهرستان فنوج - مرکز یخش کتیج  . بازار قدیم . دفتر موسسه خیریه خادمین کتیج

کد پستی : 9988114373 شناسه ملی : 10500000506

نقشه محدوده فعالیت موسسه خیریه خادمین کتیج

 آدرس باربری جهت ارسال  کالا : مثال مبدا ارسال کالا تهران . منطقه شوش . باربری زاهدان بار . مقصد کالا : گیرنده باربری

ایران بار شهرستان ایرانشهر اسم گیرنده موسسه خیریه و بارانی بر روی کالا قید گردد. و از سایر نقاط کشور به مقصد ایرانشهرمی توان ارسال نمود.

 سفر از طریق هواپیما : تهران به مقصد چابهار هر روز و تهران به مقصد ایرانشهر یکشنبه . سه شنبه و پنجشنبه .فاصله زمانی فرودگاه های مذکور تا

منطقه کتیج  حدود 3 ساعت می باشد .

شماره های تماس:   97 -  5437188798 - 0098     موبایل : 9159974036 - 00989

0098-915-997-4036

" >

ارتباط با ما