موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

عملکرد سال 96

 

عملکرد سال 1396

ردیف          عنوان فعالیت                                             تعداد / آمار/ نفر             مبلغ                           
1 ساخت مدرسه و کلاس درس    
2 تهیه وتوزیع پوشاک مستعمل در حد نو    
3 تهیه کتاب کمک آموزشی    
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
36      
37      
38      
39      
40      
41      
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48      

 

 

شرح عملکرد به روایت قلم