موسسه خیریه خادمین کتیج_حامی کودکان و مدرسه سازی در سیستان و بلوچستان

سفیر مهربانی کودکان

سفیر مهربانی کودکان

بنام خالق مهربانی ها
جای بسی خوشحالیست که هنرمند پیشکسوت و دوست داشتنی جناب آقای رضا بنفشه خواه سفیر مهربانی کودکان سیستان و بلوچستان و خیریه خادمین کتیج شد .

اميدواريم که در ادامه این مسیر سخت همواره موجب شادی دلهای کودکان محروم و سرزمين دور افتاده و فراموش شده ی این مرز و بوم باشند  

و در اولین گفتگوی زنده در اینستاگرام ایشان متعهد شدند که نهایت همکاری ، با کودکان و این خیریه رو داشته باشند و جهت معرفی و جمع آوری کمک از هیچ کوششی دریغ نورزند .

نامتان در تاریخ ماندگار ،ای مرد نیکو سرشت