موسسه خیریه خادمین کتیج_حامی کودکان و مدرسه سازی در سیستان و بلوچستان

در ماه مهر به دانش آموز نیازمند مهربانی را بیاموزیم

در ماه مهر به دانش آموز نیازمند مهربانی را بیاموزیم

ماه مهر که آغاز می شود، دانش آموزان قلم در دست به مقدس ترین جبهه عالم در مقابل جهل می روند تا با یادگیری مسائل مختلف علمی و فرهنگی آینده را با نور علم روشن کنند. ماه مهر که آغاز می شود، بوی خوش آگاهی در فضای سنگر های علم و دانش می پیچد و لکه های جا مانده از ناآگاهی پاک می شوند. کاش این اتفاق در تمامی ایران من می افتاد.

 

ماه مهر که آغاز می شود، دانش آموزی بدون قلم می ماند، دیگری مدرسه ای ندارد و یکی دیگر که کاغذی در خانه اش ندارد به جای لذت بردن از رایحه شیرین آگاهی در مدرسه برای فروش کاغذهای فالی که خبر از نیاز به آگاهی از آینده می دهند راهی خیابان ها می شود. ماه مهر که آغاز می شود کودکی کتاب ندارد که داخل کیفی که مادرش از میان سطل زباله برایش پیدا کرده، بگذارد و کودکی دیگر که کتاب فارسی اول دبستان را بین کتاب های دور ریخته شده پیدا کرده معلمی ندارد که نحوه استفاده از کتاب را به او آمورش دهد. مهمتر از همه اینها گاهی تخته سیاهی نیست که معلمی از آن برای دانش آموزانی که به زحمت به جای مدرسه در چادری برای تحصیل علم جمع شده اند استفاده کند.

حمایت از دانش آموزان نیازمند، حمایت از علم و دانش و مبارزه با جهل و ناآگاهی است، ما در موسسه خیریه خادمین کتیج با کمک شما به حمایت از دانش آموزانی در سیستان و بلوچستان می پردازیم که لیاقت و استعداد رسیدن به بالاترین مدارج علمی و خدمت به اجتماعشان را دارند، پس بیایید با هم در ابتدای سال تحصیلی به کمک دانش آموزان نیازمند بشتابیم و در ماه مهر، مهربانی را به نورهای امید آینده بیاموزیم تا دانش آموزی در سال تحصیلی جدید به خاطر مسائل مالی خارج از مدرسه نماند. پس بیایید که حضرت حافظ نگوید:

شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار                    مهربانی کی سر آمد شهریاران را چه شد

نیکوکار عزیز برای رفع نیاز های آموزشی کودکان و تهیه امکانات تحصیلی برای آنان و یاری دست هایی که برای گرفتن دستان آنها به سوی شماست  لطفا در این قسمت کلیک نمائید