موسسه خیریه خادمین کتیج_حامی کودکان و مدرسه سازی در سیستان و بلوچستان

مبارزه با فقر راه نجات جامعه

مبارزه با فقر راه نجات جامعه

فقر از هر دری بیاید، دین و ایمان از در دیگر خواهد رفت، فقر فردی باشد یا اجتماعی، اقتصادی باشد یا فرهنگی، فقر است، مهم این نیست که نسبت به چه چیزی ایمان داریم، مهم این است که ایمان علت امید است و بدون امید فرد و جامعه نابود خواهد شد.پس مبارزه با فقر راه نجات جامعه است.

 فقر اجتماعی یعنی وقتی استعداد داری امکان آموزش برای پرورش آن نیست، یعنی تخصص داری و مکانی برای استفاده از آن تخصص وجود ندارد، یعنی بین فرزند تو و فرزند همسایه ات تبعیض قائل شدن، یعنی امکانات اولیه درمانی برای فرزند بیمارت موجود نباشد و یعنی های بسیار زیاد دیگری که گفتنش درد جامعه را درمان نمی کند.

.

این که چگونه با فقر مبارزه کنیم سوالی است که سال ها ذهن بشر را به خودش معطوف کرده و خوشبختانه راه حل های بسیاری در نتیجه سال ها تحقیق و تجربه دست آمده که نیاز به هماهنگی ها گسترده و متمرکز کردن کمک های کوچک و بزرگ دارد و توسط من و تو به صورت فردی قابل انجام نیست، برای مبارزه با فقر اجتماعی در منطقه های محروم، نیاز به فراهم کردن بستر آموزش برای کودکان و بزرگسالان و محیط تولیدی برای نیروی کار و فضای درمانی برای حفظ سلامت و بهداشت جسمی و روانی خانواده ها است و به یاد داشته باش که کمک به یک فقیر مثل دادن ماهی به انسان گرسنه به جای یاد دادن ماهیگیری است.

وضعیت فقر در سیستان و بلوچستان و به خصوص در منطقه کتیج بیشتره و بستر مناسب برای تحصیل و کار و درمان وجود ندارد و نیاز به رسیدگی  صحیح و سازمان یافته را می توانی با یک نگاه احساس کنی، پس حرکت کن با کمک به نیروهای آشنا به منطقه و دست های قابل اطمینان موسسات خیریه فعال در منطقه قدمی برای مبارزه با فقر بردار، مهم نیست که این قدم چقدر کوچک یا بزرگ باشد، مهم این است که قدمی برداری تا امید در دل جامعه زنده بماند.پس اگر هنوز کرامت امید در دلت روشن است به گفته حضرت حافظ برای روشن کردن نور امید عمل کن:

ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت

روزی تفقدی کن درویش بی نوا را

 

نیکوکار عزیز برای برداشتن سنگی از سنگ های پیش پای نیازمندان و یاری دست هایی که برای گرفتن دستان آنها به سوی شماست  لطفا در این قسمت کلیک نمائید