موسسه خیریه خادمین کتیج_حامی کودکان و مدرسه سازی در سیستان و بلوچستان

واحد بهداشت و درمان

نجات جان انسان ها مسئولیت بزرگی است که مأموریت این واحد را با توجه به رسالت سنگینش بسیار مهم و ضروری می نماید. واحد بهداشت و درمان برای بیمارانی تلاش می کند که زندگیشان در گرو کمک های نیکوکاران است. ازجمله وظایف این واحد رسیدگی به امورات بهداشتی و درمانی مددجویان و معرفی آنها به مراکز درمانی و حمایت های مالی مورد نیاز از آنها و معرفی به موسسات خیریه همکار و خیرین نیکوکار جهت مساعدت مالی تا مرحله ترخیص و پرداخت هزینه های جزئی ایاب و ذهاب میباشد .

 اهداف و برنامه ها :

  • رسیدگی به امور بهداشتی و درمانی مددجویان و معرفی آنها به مراکز درمانی و حمایت های مالی مورد نیاز افراد نیازمند و معرفی آنها به موسسات خیریه همکار و خیرین نیکوکار جهت مساعدت مالی تا مرحله ترخیص وپرداخت هزینه های جزئی ایاب و ذهاب
  • حمایت درمانی از بيماران زیر 18 سال قلبی، ریوی،کلیوی ومجاری،ارتوپد، ترمیمی، چشم وگوش،حلق و بینی
  • حمایت از عموم بیماران در مقابل تمامی امراض بصورت ارجاع به شهرهای مختلف کشور، گرفتن تخفیف ، اسکان و گاهی تقبل هزینه های جانبی
  • تخصیص هزینه های ایاب و ذهاب.

  خدمات :

  • رسیدگی به امورت بهداشتی و درمانی مددجویان و معرفی آنها به مراکز درمانی و حمایت های مالی مورد نیاز افراد نیازمند
  • معرفی به موسسات خیریه همکار وخیرین نیکوکار جهت مساعدت مالی تا مرحله ترخیص و پرداخت هزینه های جزئی ایاب و ذهاب .