موسسه خیریه خادمین کتیج_حامی کودکان و مدرسه سازی در سیستان و بلوچستان

واحد ورزش

این واحد در ارتباط با جامعه ورزشی و ورزش دوست  فعالیت می کند و چشم انداز این واحد پیگیری و ساخت پروژه های ورزشی در زمینه های مختلف از کانال سازمانهای ذیربط دولتی و غیر دولتی ، خیرین نیکوکار ، و همچنين ترویج و فرهنگ سازی در جهت گرایش جوانان به ورزش – برگزاری جام های ورزشی –  تشکیل تیم های ورزشی خصوصاً فوتبال و فوتسال برای خیریه ، جلب کمک های مالی برای ورزشکاران نیازمند و ... می باشد .

 و با این امید  همه جوانان ورزشکار و رزش دوست باشند  تا از دام بلاهایی همچون اعتیاد و... نجات حاصل کنند و مایه افتخاری برای جامعه خود باشند .

         اهداف و برنامه ها:

         ارتباط با جامعه ورزشی و  ورزش دوست

         پیگیری ساخت پروژه های ورزشی در زمینه های مختلف از کانال سازمانهای ذیربط دولتی

        و خیرین نیکوکار

         ترویج و فرهنگ سازی در جهت گرایش جوانان به ورزش

         برگزاری جام های ورزشی

           تشکیل تیم های ورزشی خصوصاً فوتبال و فوتسال برای خیریه

         جلب کمک های مالی برای ورزشکاران  نیازمند و ...

 

* نیاز های عمرانی در حوزه ورزش 

  1. ساخت زمین ورزشی  فوتبال و فوتسال (چمن مصنوعی و یا طبیعی )کوچک و بزرگ : توضیح ( با توجه به داشتن استعداد های فراوان در رشته های مختلف ورزشی  بخصوص فوتبال  این سرزمین نیاز  به  احداث بیش از  پنج  زمین فوتبال و پنج  زمین فوتسال دارد )
  2.  احداث سالن ورزشی چند منظوره : توضیح ( با توجه به داشتن استعداد های فراوان در رشته های مختلف ورزشی از جمله فوتبال  ، والیبال و بسکتبال ، این منطقه نیاز به احداث بیش از ده سالن ورزشی چند منظوره  دارد )