موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

ما از خیریه خادمین حمایت می کنیم

صدها فرشته بوسه بر ان دست زند

کز کار خلق گره بسته ای وا کند

همه با هم بیاری دانش آموزان سرزمینمان می شتابیم

بخشنده باش هر چند کوچک

بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

کمپین های نیکوکاری

همراه با خیریه خادمین