موسسه خیریه خادمین کتیج

En Fa

*

رمضان ماه نیکی به دیگران ، پس بیائید همه با هم سفره خود را با دیگران تقسیم بکنیم

ما از خیریه خادمین حمایت می کنیم

صدها فرشته بوسه بر ان دست زند

کز کار خلق گره بسته ای وا کند

همه با هم بیاری دانش آموزان سرزمینمان می شتابیم

بخشنده باش هر چند کوچک

کمپین های نیکوکاری

همراه با خیریه خادمین